PRZETARGI


2018-10-24

Zarząd Spółki Akcyjnej Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej "CHEMAR” w Kielcach, ul. K. Olszewskiego 6,

ogłasza przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości jak poniżej:

Prawo użytkowania wieczystego gruntu działki nr 6/193 o powierzchni 0,2089 ha położonej w Kielcach przy ul. Olszewskiego 6 obręb 0005 wraz z chłodnią wentylatorową i budowlami przynależnymi do ww. działki, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach prowadzi Księgę Wieczystą nr KI1L/00164086/0. Działka posiada dostęp do sieci energii elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, CO miejskie.

Cena wywoławcza netto: 148 000 zł.

Przystępujący do przetargu powinien zapoznać się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu sprzedaży oraz złożyć oświadczenie, że nie wnosi do powyższego zastrzeżeń.
Licytacja rozpocznie się w dniu 08.11.2018 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Spółki (wieżowiec V p., pok. 508) przy ul. Olszewskiego 6 w Kielcach.
Minimalne postąpienie w licytacji - 1 500 zł.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej (tj. 14 800 zł) na rachunek bankowy o nr 65851200022001000867720001, najpóźniej w terminie do dnia 06.11.2018 r.

  • Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.
  • Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.
  • Wadium złożone przez uczestników przetargu, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.
  • Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego.
  • Koszty i opłaty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi Wygrywający przetarg.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przedmiot sprzedaży można oglądać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel. 41 367 52 92.

Pełna treść ogłoszenia do druku w pliku pdf pod linkiem: Ogloszenie_20181024_Przetarg_DzNr6_193.pdf.2018-10-23

Zarząd Spółki Akcyjnej Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej "CHEMAR” w Kielcach, ul. K. Olszewskiego 6,

ogłasza przetargi ustne na sprzedaż:

nieruchomości niezabudowanych położonych w Kielcach przy ul. Traugutta i Robotniczej (osiedle Traugutta Obr. 0005).

Przedmiotem przetargu jest prawo użytkowania wieczystego gruntu działek położonych w Kielcach przy ul. Traugutta i Robotniczej, których szczegółowy wykaz z cenami wywoławczymi netto zamieszczony jest poniżej:

Nieruchomości będące przedmiotem przetargów uwidocznione są w księdze wieczystej KIL/00073711/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kielcach.

Licytacja rozpocznie się dn. 07.11.2018 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Spółki (wieżowiec, V p., pok. 508) przy ul. Olszewskiego 6 w Kielcach.

Warunkiem przystąpienia do przetargu Nr xx/x [nr z załączonego wykazu] jest wniesienie wadium w wysokości min. 10% ceny wywoławczej.

Minimalne postąpienie w licytacjach wynosi 1% ceny wywoławczej.

Wadium:

  • należy wpłacić na rachunek bankowy o nr 65 8512 0002 2001 0008 6772 0001 w formie przelewu w wysokości 10% ceny wywoławczej, najpóźniej w terminie do dnia 05.11.2018 r.
  • przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny wywoławczej, a także w przypadku uczestnika który wygrał licytację i uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie.
  • złożone przez pozostałych uczestników przetargu, których oferty zostały przebite, zostanie zwrócone bezpośrednio po zakończeniu licytacji osobie upoważnionej.
  • złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.

Koszty i opłaty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi Wygrywający przetarg.

Przystępujący do przetargu powinien zapoznać się ze stanem prawnym i technicznym dotyczącym przedmiotu sprzedaży oraz złożyć oświadczenie, że nie wnosi do powyższego zastrzeżeń.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przedmiot sprzedaży można oglądać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel. 41 367 52 92

Pełna treść ogłoszenia do druku w pliku pdf pod linkiem: Ogloszenie_20181023_Przetarg_NiezTraugWszystko.pdf. 

Copyright © 2012-2016 CHEMAR S.A.