OGŁOSZENIA


2018-04-03

Rynek mocy – obowiązek certyfikacji dla wszystkich właścicieli jednostek wytwórczych powyżej 2 MW

Przyjęta 8 grudnia 2017 r. ustawa o rynku mocy nakłada na właścicieli jednostek fizycznych wytwórczych o mocy osiągalnej brutto wynoszącej co najmniej 2 MW, mogących wprowadzać energię do sieci, obowiązek corocznego przystąpienia do certyfikacji ogólnej.

Brak realizacji ustawowego obowiązku może skutkować nałożeniem przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki kary w wysokości do 5% przychodów wynikających z działalności w zakresie produkcji energii elektrycznej  danego podmiotu w poprzednim roku podatkowym.

Złożenie wniosku w certyfikacji ogólnej nie oznacza konieczności udziału w dalszych procesach rynku mocy, ale dla ww. jednostek wytwórczych  jest wymagane ustawowo. Z kolei dla chętnych do wzięcia udziału w  aukcji mocy i osiągania przychodów z rynku mocy jest to pierwszy etap procesu, w ramach którego jednostki wytwórcze i jednostki redukcji zapotrzebowania będą mogły, w wyniku aukcji mocy, zawrzeć umowy mocowe, na podstawie których otrzymają wynagrodzenie.

Przyjmowanie zgłoszeń do certyfikacji planowane jest na okres od 3 do 12 kwietnia 2018 r. Certyfikacja zakończy się 29 maja br.

Udział w certyfikacji jest bezpłatny. Konieczne jest jedynie posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Wszelkie informacje znajdują się na poniższych stronach www:
- www.rynekmocy.pl
- www.ure.gov.pl2018-01-08

ZAKŁADY URZĄDZEŃ CHEMICZNYCH I ARMATURY PRZEMYSŁOWEJ ”CHEMAR” S.A. Z SIEDZIBĄ W KIELCACH

oferuje do wynajęcia/dzierżawy na cele produkcyjne, magazynowe itp. następujące obiekty położone na działce o nr ew. 6/387 (obręb 005) przy ul. Olszewskiego 6:

I. Budynek modelarni i magazyn modeli z częścią socjalną („Modelarnia”)
  1. Powierzchnia zabudowy - 1 187 m2,
  2. Powierzchnia użytkowa - 2 036 m2.

Obiekt położony jest w Kielcach przy ul. Olszewskiego 6.

Oferowany do dzierżawy obiekt Modelarni wyposażony jest w instalacje:
 • elektryczną 400/230V,
 • wodno-kanalizacyjną,
 • gazową,
 • centralnego ogrzewania,
 • sprężonego powietrza,
 • dźwig wewnętrzny 1T.

II. Budynek magazynowy o powierzchni użytkowej 57 m2 („Magazyn”)
  1. Powierzchnia zabudowy - 68 m2,
  2. Powierzchnia użytkowa - 57 m2.

Brak instalacji wewnętrznych.

Do budynków przynależą: drogi, parking o pow. 370 m2 oraz tereny zielone.

Wszelkie informacje pod nr tel.: 41 367 52 92 lub 604 075 730.

Pełna treść ogłoszenia do druku w pliku pdf pod linkiem:
Ogloszenie_20180418_DzierzawaModelarni.pdf.2017-11-08

Zarząd Spółki Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej "CHEMAR” w Kielcach, ul. K. Olszewskiego 6,

oferuje do wynajęcia/dzierżawy:

Halę produkcyjną o powierzchni 1 768 m2 , do której przynależą:
 • plac utwardzony o pow. 1 704 m2,
 • tereny zielone o pow. 2 423 m2.

Obiekt położony jest w Kielcach przy ul. Helenówek 4.

Oferowane do dzierżawy pomieszczenia wyposażone są w instalacje:
 • elektryczną 400/230V,
 • wodno-kanalizacyjną,
 • centralnego ogrzewania,
 • sprężonego powietrza (wraz ze sprężarką i zbiornikiem),
 • suwnicę 1,5 t (US 163, nr 70769 – wyłączona z eksploatacji!).

Pisemne oferty, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Dzierżawa Hali Helenówek 4”, winny być składane w sekretariacie Spółki przy ul. Olszewskiego 6, w terminie do dnia 11.12.2017r. do godz. 14.30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.12.2017r.

W przypadku, gdy kilku oferentów zaoferuje taką samą cenę na dzierżawę hali, wybór oferty będzie kontynuowany w formie ustnej. W takim wypadku oferenci zostaną powiadomieni o terminie kontynuacji wyboru ofert.

Wszelkie informacje pod nr tel.: 41 367 52 92

Pełna treść ogłoszenia do druku w pliku pdf pod linkiem:
Ogloszenie_20171108_DzierzawaHalaHelenowek.pdf.2017-09-18

Rada Nadzorcza Spółki Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej "CHEMAR” w Kielcach, ul. K. Olszewskiego 6,

zaprasza do składania ofert na:

przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i 2018

1. Określenie przedmiotu zamówienia:
   Badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 i     2018.

2. Miejsce i termin składania ofert:
   Pisemne oferty umieszczone w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
   „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 i 2018”
   należy przesyłać pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres:
   Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej "CHEMAR" S.A.,
   ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce
   lub złożyć osobiście w siedzibie Spółki.
   Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do dnia 2. października 2017 r. do godziny 14:30.

3. Warunki przeprowadzenia badania:
   1) Miejsce przeprowadzenia badania: siedziba Spółki
   2) Przekazanie do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzanych dla Zarządu (w formie tzw. listów intencyjnych) informacji o problemach w systemie rachunkowości
       Spółki.
   3) Uczestnictwo kluczowego biegłego rewidenta (na jego koszt) w co najmniej jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz w razie potrzeby w Zwyczajnym Walnym
       Zgromadzeniu rozpatrującym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 i 2018.
   4) Przedłożenie pisemnego sprawozdania z badania sprawozdania finansowego odpo-wiednio: za rok obrotowy 2017 do dnia 20 marca 2018 r. oraz za rok obrotowy
       2018 do dnia 20 marca 2019 r.

Oferta powinna zawierać:
   1. Informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę
       podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów na podstawie
       stosunku pracy.
   2. Oświadczenie o:
      • spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
        (Dz. U. z 2017r., poz.1089) oraz nie istnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności, a także zastosowaniu zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania,
      • dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badania,
      • wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów i w związku z tym spełnianiu przez nią warunków określonych
        w art. 4 ust. 2-5 ustawy o biegłych rewidentach.
   4. Cenę za badanie sprawozdania finansowego za 2017 r. i 2018 r. oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z przeprowadzonego badania uwzględniającą
       wszystkie koszty.
   5. Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego.
   6. Skład zespołu przeprowadzającego badanie, z podaniem osób posiadających uprawnienia biegłych rewidentów.
   7. Poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia od odpowiedzialności
       cywilnej, z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej.
   8. Wykaz badanych podmiotów w okresie ostatnich trzech lat.

Otwarcie ofert i wybór firmy audytorskiej nastąpi w siedzibie Spółki do dnia 14. października 2017 r.

Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie, nie będą rozpatrywane.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty lub odrzucenia ofert bez podania przyczyn.

Pełna treść ogłoszenia do druku w pliku pdf pod linkiem Ogloszenie_20170918_Biegly_2017-2018.pdf.2017-01-12

W związku z likwidacją Ministerstwa Skarbu Państwa, od dnia 03.01.2017 r. prawa z akcji "CHEMAR" S.A. wykonuje Minister Energii zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne.

Treść Rozporządzenia RM z dn. 3 stycznia 2017 r.: czytaj...2016-07-28

Zarząd Spółki Akcyjnej Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej "CHEMAR” w Kielcach, ul. K. Olszewskiego 6,

oferuje do sprzedaży następujące urządzenia:


L.p

Nazwa

Nr ewidencyjny

Cena [zł]

1.

Szlifierka ostrzarka NPB-140,
rok bud. 1965

415-2863-08

2 160

2.

Szlifierka do otworów Churchill,
rok bud. 1962 (planetarna)

415-2814-04

7 200

3.

Szlifierka do wałków SWA-25,
rok bud. 1966

415-2830-01

4 680

4.

Piła tarczowa BTB-40 z wyciągiem

-

3 600

5.

Wiertarka WR-50

411-2531-01

6 000

6.

Luksomierz L-02

885/1986

100 zł

7.

Miernik natężenia dźwięku D-20

123/1995

750 zł

8.

Miernik natężenia dźwięku D-20

142/1995

750 zł

9.

Wibrometr VC-3 z wyposażeniem

068/1994

1 500 zł

10.

Waga analityczna WA-31

b.d.

500 zł

11.

Stół wagowy

b.d.

500 zł

12.

Nawijarka do uzwojeń  5PC / 1521

b.d.

500

13.

Piec do suszenia silników

b.d.

2200

14.

Wyrywarka elektryczna do uzwojeń

b.d.

900

Wszystkie ceny są cenami netto w PLN.
Pozycje przekreślone zostały już sprzedane.

Oferowane urządzenia można oglądać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel. 41 367 52 92

Pełna treść ogłoszenia do druku w pliku pdf pod linkiem Ogłoszenie_20160728_Urzadzenia.pdf.2015-11-24

Zarząd Spółki Akcyjnej Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej "CHEMAR” w Kielcach, ul. K. Olszewskiego 6,

oferuje do wynajęcia/dzierżawy:

Budynek parterowy o powierzchni 280 m2.

Nieruchomość idealnie nadaje się do prowadzenia działalności gospodarczej. Posiada część magazynową.

Budynek jest położony bezpośrednio przy ul. Olszewskiego 6, przy wjeździe do Zakładów "CHEMAR” S.A. Znajduje się on w niewielkiej odległości od Targów Kielce, w sąsiedztwie Kieleckiego Parku Technologicznego oraz posiada dobry dojazd do trasy wylotowej Kielce-Łódź.

Wszelkie informacje pod nr tel. 41 367 52 922012-11-19

CHEMAR S.A. w Kielcach zaprasza do składania ofert na wywóz odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych z pojemnika 10m³.
Oferty należy składać do ZUCHiAP CHEMAR, ul. Olszewskiego 6, 25-953 Kielce w terminie do 22.11.2012 r.
Informacje na temat wywozu odpadów pod numerem telefonu: 41 367 57 26 oraz media@chemar.com.pl
2012-10-30

Zarząd Spółki Akcyjnej Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „Chemar” w Kielcach, ul. K. Olszewskiego 6, oferuje sprzedaż niżej wymienionych maszyn i urządzeń:

- maszyny do pisania (zwykłe, elektryczne, elektroniczne) po atrakcyjnych cenach.

Kontakt w sprawie: 41 367 52 92.
2012-09-18

ZUChiAP "CHEMAR" posiada do wynajęcia pomieszczenia biurowe w budynku wieżowca o pow. od 15 m² do 1000 m².

Kontakt w sprawie: 41 367 52 92.
PRZETARGI USTNE


Brak...

 

Copyright © 2012-2016 CHEMAR S.A.