Dokumenty do pobrania

 • Cena Referencyjna Gazu (CRG) w 2019 r.

  Rok

  Miesiąc

  Gaz ziemny wysokometanowy „E”

  [PLN/kWh]

  2019

  STYCZEŃ

  0,0798

  2019

  LUTY

  0,0807

  2019

  MARZEC

  0,0817

  2019

  KWIECIEŃ

  0,0844

  2019

  MAJ

  -

  2019

  CZERWIEC

  -

  2019

  LIPIEC

  -

  2019

  SIERPIEŃ

  -

  2019

  WRZESIEŃ

  -

  2019

  PAŹDZIERNIK

  -

  2019

  LISTOPAD

  -

  2019

  GRUDZIEŃ

  -

> Dokumenty archiwalne <

Paliwa gazowe


Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej CHEMAR S.A. w Kielcach spełniając warunki obowiązujących przepisów i ustawy „Prawo energetyczne” uzyskały w 2001 roku koncesję na działalność gospodarczą na ściśle określonym obszarze rynku paliw gazowych, w segmentach jego dystrybucji i obrotu.
Przedsiębiorstwo na podstawie obowiązującego prawa i posiadanych uprawnień prowadzi działalność gospodarczą na wydzielonym obszarze miasta Kielce na terenie byłego zakładu ZUCHiAP CHEMAR i jego bezpośrednim sąsiedztwie, w pełni zaspakajając potrzeby dystrybucyjne wszystkich odbiorców przyłączonych do sieci rurociągów gazu ziemnego o ciśnieniach 0,1 MPa i 0,02 MPa. Ograniczony obszar działania nie pozwala obecnie na pełne wykorzystanie dysponowanych możliwości technicznych posiadanej infrastruktury sieci gazowej.
Zakres działalności określają warunki objęte koncesją.


Dystrybucja – koncesja
Przedsiębiorstwo na podstawie zapisu koncesji nr PPG/65/9902/W/2/2001/AS z dn. 25.11 2001r. z późniejszą zmianą DPG/65-ZTO/9902/W/OŁO/2010/JG/907 z dnia 11.08.2010r. potwierdzonych decyzjami Prezesa URE, nabyło uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej „na dystrybucję paliw gazowych” własnymi sieciami na obszarze miasta Kielce, na terenie zakładu i bliskim jego sąsiedztwie.
Koncesja obowiązuje do dn. 25.11.2021r.
Rozliczenia finansowe z odbiorcami dokonywane są według stawek taryfy dla gazu ziemnego wysokometanowego zatwierdzonej decyzją Prezesa URE obowiązującej w danym okresie.


Obrót – koncesja
Przedsiębiorstwo prowadzi działalność obrotu paliwami gazowymi od 25.11.2001r. na podstawie koncesji zatwierdzonej decyzjami Prezesa URE – OPG/65/9902/W/2/2001/AS z późniejszymi zmianami OPG/65-ZTO/9902/W/2010/JG/908 z dnia 11.08.2010r. na obszarze miasta Kielce, na terenie zakładu oraz w jego sąsiedztwie.
Koncesja obowiązuje do dn. 25.11.2021r.
Rozliczenia finansowe z odbiorcami dokonywane są według stawek taryfy dla gazu ziemnego wysokometanowego zatwierdzonej decyzją Prezesa URE obowiązującej w danym okresie.


Lista sprzedawców:
Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej "CHEMAR” S.A. przedstawiają wykaz sprzedawców mających zawarte generalne umowy dystrybucyjne:

 • EDF Polska S.A.
 • HANDEN Sp. z o.o.
 • Hermes Energy Group S.A.
 • CEZ Trade Polska Sp. z o.o.


Operator Systemu Dystrybucyjnego gazowego (OSDg) – decyzja
Od dnia 01.10.2011r. w oparciu o zapisy posiadanej koncesji oraz decyzji Prezesa URE z dnia 14.09.2011r. nr DPE-4721-48(5)/2011/9902/UA przedsiębiorstwo uzyskało status operatora systemu dystrybucyjnego gazowego (OSDg) przyłączonego do sieci Karpackiej Spółki Gazownictwa Spółka z o.o. w Tarnowie.
OSDg "CHEMAR" S.A działając jako operator, posiada opracowaną Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej gazowej (IRiESDg)

Link www.psgaz.pl/web/guest/obszary-rozliczenia-ciepla-spalania, który znajduje się po prawej stronie w „Dokumenty do pobrania” otwiera stronę PSG Sp. z o.o., na której w dolnej części w zakładce „Pliki do pobrania” przedstawione są wartości ciepła spalania dla określonych miesięcy danego roku gazowego. Po wybraniu i otwarciu pliku w formacie Excel pojawi się na ekranie tabela z czteroma kolumnami. W pierwszej kolumnie począwszy od lewej strony, korzystając z pola wyboru należy wybrać Oddział PSG Tarnów, w drugiej kolumnie postępując jak wyżej należy wybrać Nr ORCS (Okręgu Rozliczenia Ciepła Spalania): ORCS040083. Po wykonaniu tych czynności w pozostałej części tabeli wyświetlą się pozostałe dane, mówiące o wartości ciepła spalania podanych odpowiednio: [MJ/m3] oraz [kWh/m3]. Wartość podana w [kWh/m3] wykorzystywana jest w rozliczeniach za gaz ziemny wysokometanowy.

 

Copyright © 2012-2016 CHEMAR S.A.