Dokumenty do pobrania

 • Cena Referencyjna Gazu (CRG) w 2018 r.

  Rok

  Miesiąc

  Gaz ziemny wysokometanowy „E”

  [PLN/kWh]

  2018

  STYCZEŃ

  0,0729

  2018

  LUTY

  0,0715

  2018

  MARZEC

  0,0700

  2018

  KWIECIEŃ

  0,0710

  2018

  MAJ

  0,0720

  2018

  CZERWIEC

  0,0729

  2018

  LIPIEC

  0,0739

  2018

  SIERPIEŃ

  0,0749

  2018

  WRZESIEŃ

  0,0759

  2018

  PAŹDZIERNIK

  0,0768

  2018

  LISTOPAD

  0,0788

  2018

  GRUDZIEŃ

  0,0788

> Dokumenty archiwalne <

Paliwa gazowe


Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej CHEMAR S.A. w Kielcach spełniając warunki obowiązujących przepisów i ustawy „Prawo energetyczne” uzyskały w 2001 roku koncesję na działalność gospodarczą na ściśle określonym obszarze rynku paliw gazowych, w segmentach jego dystrybucji i obrotu.
Przedsiębiorstwo na podstawie obowiązującego prawa i posiadanych uprawnień prowadzi działalność gospodarczą na wydzielonym obszarze miasta Kielce na terenie byłego zakładu ZUCHiAP CHEMAR i jego bezpośrednim sąsiedztwie, w pełni zaspakajając potrzeby dystrybucyjne wszystkich odbiorców przyłączonych do sieci rurociągów gazu ziemnego o ciśnieniach 0,1 MPa i 0,02 MPa. Ograniczony obszar działania nie pozwala obecnie na pełne wykorzystanie dysponowanych możliwości technicznych posiadanej infrastruktury sieci gazowej.
Zakres działalności określają warunki objęte koncesją.


Dystrybucja – koncesja
Przedsiębiorstwo na podstawie zapisu koncesji nr PPG/65/9902/W/2/2001/AS z dn. 25.11 2001r. z późniejszą zmianą DPG/65-ZTO/9902/W/OŁO/2010/JG/907 z dnia 11.08.2010r. potwierdzonych decyzjami Prezesa URE, nabyło uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej „na dystrybucję paliw gazowych” własnymi sieciami na obszarze miasta Kielce, na terenie zakładu i bliskim jego sąsiedztwie.
Koncesja obowiązuje do dn. 25.11.2021r.
Rozliczenia finansowe z odbiorcami dokonywane są według stawek taryfy dla gazu ziemnego wysokometanowego zatwierdzonej decyzją Prezesa URE obowiązującej w danym okresie.


Obrót – koncesja
Przedsiębiorstwo prowadzi działalność obrotu paliwami gazowymi od 25.11.2001r. na podstawie koncesji zatwierdzonej decyzjami Prezesa URE – OPG/65/9902/W/2/2001/AS z późniejszymi zmianami OPG/65-ZTO/9902/W/2010/JG/908 z dnia 11.08.2010r. na obszarze miasta Kielce, na terenie zakładu oraz w jego sąsiedztwie.
Koncesja obowiązuje do dn. 25.11.2021r.
Rozliczenia finansowe z odbiorcami dokonywane są według stawek taryfy dla gazu ziemnego wysokometanowego zatwierdzonej decyzją Prezesa URE obowiązującej w danym okresie.


Lista sprzedawców:
Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej "CHEMAR” S.A. przedstawiają wykaz sprzedawców mających zawarte generalne umowy dystrybucyjne:

 • EDF Polska S.A.
 • HANDEN Sp. z o.o.
 • Hermes Energy Group S.A.
 • CEZ Trade Polska Sp. z o.o.


Operator Systemu Dystrybucyjnego gazowego (OSDg) – decyzja
Od dnia 01.10.2011r. w oparciu o zapisy posiadanej koncesji oraz decyzji Prezesa URE z dnia 14.09.2011r. nr DPE-4721-48(5)/2011/9902/UA przedsiębiorstwo uzyskało status operatora systemu dystrybucyjnego gazowego (OSDg) przyłączonego do sieci Karpackiej Spółki Gazownictwa Spółka z o.o. w Tarnowie.
OSDg "CHEMAR" S.A działając jako operator, posiada opracowaną Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej gazowej (IRiESDg)

Link www.psgaz.pl/web/guest/obszary-rozliczenia-ciepla-spalania, który znajduje się po prawej stronie w „Dokumenty do pobrania” otwiera stronę PSG Sp. z o.o., na której w dolnej części w zakładce „Pliki do pobrania” przedstawione są wartości ciepła spalania dla określonych miesięcy danego roku gazowego. Po wybraniu i otwarciu pliku w formacie Excel pojawi się na ekranie tabela z czteroma kolumnami. W pierwszej kolumnie począwszy od lewej strony, korzystając z pola wyboru należy wybrać Oddział PSG Tarnów, w drugiej kolumnie postępując jak wyżej należy wybrać Nr ORCS (Okręgu Rozliczenia Ciepła Spalania): ORCS040083. Po wykonaniu tych czynności w pozostałej części tabeli wyświetlą się pozostałe dane, mówiące o wartości ciepła spalania podanych odpowiednio: [MJ/m3] oraz [kWh/m3]. Wartość podana w [kWh/m3] wykorzystywana jest w rozliczeniach za gaz ziemny wysokometanowy.

 

Copyright © 2012-2016 CHEMAR S.A.