Archiwum Informacji


2017-10-18

Zarząd Spółki Akcyjnej Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „CHEMAR” w Kielcach, ul. K. Olszewskiego 6,

ogłasza przetarg ustny na:

Sprzedaż mieszkania w budynku wielorodzinnym przy ul. Nowy Świat 20A/18 w Kielcach (II piętro), o pow. 35,11m2 i powierzchni pomieszczenia przynależnego 1,71 m2 wraz z udziałem 3682/271688 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie wieczystego użytkowania gruntu działek nr 424/16 i 424/19 obręb 0010, uwidocznionych w księdze wieczystej KI1L/00064883/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kielcach.

Cena wywoławcza netto: 94 500 zł.

Przystępujący do przetargu powinien zapoznać się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu sprzedaży oraz złożyć oświadczenie, że nie wnosi do powyższego zastrzeżeń.
Licytacja rozpocznie się w dniu 06.11.2017 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Spółki (wieżowiec V p., pok. 508) przy ul. Olszewskiego 6 w Kielcach.
Minimalne postąpienie w licytacji: 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) na rachunek bankowy o nr 65851200022001000867720001, najpóźniej w terminie do dnia 02.11.2017 r.

 • Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.
 • Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.
 • Wadium złożone przez uczestników przetargu, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.
 • Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego.
 • Koszty i opłaty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi Wygrywający przetarg.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przedmiot sprzedaży można oglądać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel. 41 367 52 92 (95).

Pełna treść ogłoszenia do druku w pliku pdf pod linkiem: Ogloszenie_20171018_Mieszkanie_NS20a_18.pdf.



2017-10-10

Zarząd Spółki Akcyjnej Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej "CHEMAR” w Kielcach, ul. K. Olszewskiego 6,

ogłasza przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości jak poniżej:

Prawo użytkowania wieczystego gruntu działki 6/328 położonej w Kielcach przy ul. Olszewskiego 6 o powierzchni 0,3791 ha wraz z prawem własności budynku posadowionego na tej działce (budynek portierni kolejowej) dla których Sąd Rejonowy w Kielcach prowadzi Księgę Wieczystą KI1L/00057558/7 wraz z budowlami przynależnymi do ww. działki.

Cena wywoławcza netto: 158 000 zł.

Przystępujący do przetargu powinien zapoznać się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu sprzedaży oraz złożyć oświadczenie, że nie wnosi do powyższego zastrzeżeń.
Licytacja rozpocznie się w dniu 24.10.2017 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Spółki (wieżowiec V p., pok. 508) przy ul. Olszewskiego 6 w Kielcach.
Minimalne postąpienie w licytacji - 1 600 zł.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej (tj. 15 800 zł) na rachunek bankowy o nr 65851200022001000867720001, najpóźniej w terminie do dnia 22.10.2017 r.

 • Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.
 • Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.
 • Wadium złożone przez uczestników przetargu, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.
 • Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego.
 • Koszty i opłaty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi Wygrywający przetarg.
 • Umowa z wyłonionym nabywcą zostanie zawarta pod warunkiem wyrażenia przez Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej "CHEMAR” S.A. zgody na sprzedaż konkretnemu nabywcy. Wraz ze sprzedażą przedmiotu przetargu zostaną ustanowione stosowne służebności gruntowe celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przedmiot sprzedaży można oglądać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel. 41 367 52 92.

Pełna treść ogłoszenia do druku w pliku pdf pod linkiem: Ogloszenie_20171010_Przetarg_DzNr6_328.pdf.


Informacja o zmianie IX Taryfy dla gazu ziemnego wysokometanowego


2013-11-27

Informacja o podpisaniu umowy GUD z TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. ...


2012-09-03

Informacja o połączeniu spółek

Informujemy, że postanowieniem sygnatura akt KI.X NS-REJ.KRS/7428/12/758 z dnia 31 sierpnia 2012 roku, Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował połączenie Spółek:
• Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej "CHEMAR" S.A. zs. w Kielcach (Spółka Przejmująca)
• "Chemarbel" Sp. z o. o. zs. w Kielcach (Spółka Przejmowana).
W wyniku połączenia "Chemarbel" Sp. z o.o. przestał funkcjonować jako odrębny podmiot prawa.



We wrześniu 2014 roku przypadła 60. rocznica powstania "Chemaru" - firmy, która wielu kielczanom jest dobrze znana, ponieważ albo sami byli pracownikami firmy, albo ktoś z rodziny lub znajomych pracował lub pracuje w Chemarze. Z okazji Jubileuszu przypominamy historię Chemaru oraz chcielibyśmy przybliżyć aktualną sytuację naszej Spółki...

 

Copyright © 2012-2016 CHEMAR S.A.